Voorwaarden en regels

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden regelen het gebruik van de website en het forum van www.beyondgaming.be (hierna "BeyondGaming" genoemd). BeyondGaming wordt beheerd door BeyondGaming vzw, een Vereniging Zonder Winstoogmerk met zetel te 3440 Zoutleeuw, Ketelstraat 16, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0759.573.940. BeyondGaming vzw kan andere producten en diensten aanbieden, onder andere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de website en het forum.

Gebruik maken van BeyondGaming

Door een account aan te maken op BeyondGaming, door gebruik te maken van BeyondGaming, door de content op BeyondGaming te lezen, door er berichten op achter te laten, door er documenten te bekijken of te downloaden, door gebruik te maken van de onze Discord server of door BeyondGaming op een andere manier te raadplegen, stemt u in met de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Iedereen moet akkoord gaan met deze voorwaarden en bepalingen om BeyondGaming te kunnen (blijven) gebruiken.

Toestemming voor gebruik van BeyondGaming

BeyondGaming vzw verleent in principe aan iedereen die instemt met deze voorwaarden en bepalingen, toestemming om BeyondGaming te gebruiken. Op deze algemene regel bestaan er drie uitzonderingen. U krijgt geen toestemming om BeyondGaming te gebruiken, indien:

 • U jonger bent dan 13 jaar en u geen toestemming hebt van uw ouders of voogd.
 • Blijkt dat u BeyondGaming niet gebruikt in overeenstemming met de bepalingen onder "Aanvaardbaar gebruik" en "Inhoudsnormen".
 • U een bericht van onze Community Leader of Legal Counsel krijgt met de mededeling dat u BeyondGaming niet (langer) mag gebruiken.

Aanvaardbaar gebruik
 1. U mag de wet of enige andere rechtsregel niet overtreden of een poging daartoe ondernemen op BeyondGaming.
 2. U mag niet meer dan één account hebben.
 3. U mag het account van een ander niet gebruiken of proberen te gebruiken.
 4. U mag geen gebruikersnamen of andere unieke identificatiegegevens kopen, verkopen of anderszins verhandelen.
 5. U mag geen advertenties, reclame, kettingbrieven, spam of soortgelijke zaken via forum PM versturen of op het forum zelf plaatsen.
 6. U mag het forum niet gebruiken om adressen of andere persoonlijke gegevens van leden te verzamelen voor commerciële mailinglijsten of databanken.
 7. U mag de toegang tot het forum niet automatiseren of het forum monitoren, zoals met een webcrawler, browserinvoegtoepassing of add-on, of ander computerprogramma dat geen webbrowser is. U mag het forum crawlen om het te indexeren voor een openbaar beschikbare zoekmachine, als u er een bezit.
 8. U mag het forum niet gebruiken om e-mails naar distributielijsten en nieuwsgroepen te sturen.
 9. U mag niet ten onrechte suggereren dat lid bent van de forumleiding van BeyondGaming of dat u gelieerd bent aan of wordt gesteund door BeyondGaming vzw.
 10. U mag niet hyperlinken naar afbeeldingen of andere niet-hypertekst content van BeyondGaming op andere websites zonder onze toestemming.
 11. U mag geen merktekens verwijderen die eigendomsrecht tonen van materiaal van BeyondGaming.
 12. U mag geen enkel deel van BeyondGaming op andere websites tonen via een iframe zonder onze toestemming.
 13. U mag de beveiligings- en/of toegangsbeperkingen van BeyondGaming niet uitschakelen, vermijden of omzeilen.
 14. U mag de infrastructuur van BeyondGaming niet belasten met een onredelijk aantal verzoeken, of verzoeken die bedoeld zijn om een onredelijke belasting te leggen op de ICT en informatiesystemen van BeyondGaming.
 15. U mag het forum niet gebruiken om uw zelfmoord aan te kondigen en/of foto’s van zelfverminking te delen. Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813.
 16. Het uiten van bedreigingen naar de forumleiding en/of medegebruikers is niet toegestaan.
 17. Het vragen naar en geven van links naar illegale downloads en/of andere zaken die een schending van het auteursrecht inhouden is niet toegestaan.
 18. U mag geen persoonlijke gegevens of privé materiaal van anderen op het forum plaatsen. Hieronder valt ook het noemen van bestuurders, vaste leden of leden van BeyondGaming vzw bij naam.
 19. Het plaatsen van tekst- en/of beeldmateriaal van derden waarop een auteursrecht rust is enkel toegelaten mits toestemming van de auteur werd bekomen.
 20. U stemt ermee in dat u geen enkel element van BeyondGaming zult hacken, wijzigen, schenden, omzeilen, reverse-engineeren, decompileren, uit elkaar halen of op andere wijze bewerken, dit niet zult proberen en niemand met een dergelijke activiteit zult helpen.
 21. Indien er beveiligingskwetsbaarheden ontdekt worden (server OS, webserver, forumsoftware, addons, software dependencies, ...), dient alle informatie en analyse die er betrekking op hebben worden doorgestuurd naar [email protected]. Wij streven ernaar om de kwetsbaarheden binnen een redelijk termijn op te lossen en zullen u hiervan op de hoogte houden.
 22. U dient de forumregels te allen tijde te respecteren.
 23. U mag zich niet voordoen als iemand anders via het forum.
 24. U mag niemand aanmoedigen of helpen die deze voorwaarden schendt.
Inhoudsnormen
 1. U mag geen inhoud op BeyondGaming plaatsen die illegaal, pornografisch, racistisch, aanstootgevend of anderszins schadelijk is voor anderen. Dit omvat inhoud die intimiderend, bedreigend, ongepast of beledigend is.
 2. U mag geen inhoud op BeyondGaming plaatsen die de wet schendt, iemands intellectuele eigendomsrechten schendt, iemands privacy schendt of overeenkomsten schendt die u met anderen heeft.
 3. U mag geen inhoud op BeyondGaming plaatsen die schadelijke computercode bevat, zoals computervirussen of spyware.
 4. U mag geen enkele daad stellen die de goede werking van BeyondGaming in het gedrang kan brengen.
 5. U mag het forum niet gebruiken om informatie vrij te geven waarvoor u niet het recht heeft om deze openbaar te maken, zoals vertrouwelijke of persoonlijke informatie van anderen.
Handhaving

BeyondGaming vzw kan schendingen van deze voorwaarden onderzoeken en vervolgen voor zover wettelijk mogelijk. BeyondGaming vzw kan de nodige instanties zoals politie, parket, de "abuse dienst" van uw ISP en overheid op de hoogte stellen en samenwerken bij het vervolgen van overtredingen van de wet en deze voorwaarden.

De forumleiding van BeyondGaming behoudt zich het recht voor om welke reden dan ook inhoud op het forum te aan te passen, te redigeren en te verwijderen. Als u denkt dat iemand inhoud op het forum heeft geplaatst die in strijd is met deze voorwaarden, neem dan onmiddellijk contact op met onze Legal Counsel via [email protected].

Uw account

Om sommige functies van het forum te kunnen gebruiken, moet u een account aanmaken en inloggen.

Om een account aan te maken, moet u bepaalde gegevens over uzelf verstrekken. Als u een account aanmaakt, gaat u ermee akkoord om een geldig e-mailadres op te geven en dat adres up-to-date te houden. Indien u uw account wenst af te sluiten of te laten anonimiseren overeenkomstig de bepalingen van de GDPR, kunt u daartoe een gemotiveerd verzoek richten aan onze Legal Counsel via [email protected]. Meer informatie hierover kunt u in onze privacyverklaring terugvinden.

U gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle acties die met uw account worden ondernomen, ongeacht of deze door u werden geautoriseerd of niet, tot u uw account sluit of tot u onze Legal Counsel via [email protected] op de hoogte brengt dat uw account werd gestolen of gehackt. U stemt ermee in om onze Legal Counsel onmiddellijk op de hoogte te brengen als u vermoedt dat uw account in gevaar is gebracht. U stemt ermee in om een veilig wachtwoord voor uw account te selecteren en dit geheim te houden.

De forumleiding van BeyondGaming heeft het recht om uw toegang te beperken of om uw account te sluiten overeenkomstig haar beleid inzake de behandeling van auteursrecht-gerelateerde verwijderingsverzoeken, of als de forumleiding van BeyondGaming redelijkerwijs gelooft dat u één of meerdere regels van deze voorwaarden heeft overtreden.

Voortgezet gebruik van BeyondGaming betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Als u de algemene voorwaarden niet accepteert, gebruik BeyondGaming dan niet. Wanneer u zich aanmeldt, vragen we u om uw expliciete aanvaarding van deze algemene voorwaarden. We kunnen deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. Mogelijk wordt u gevraagd de informatie in de algemene voorwaarden opnieuw te bekijken en opnieuw te accepteren als dit in de toekomst verandert.

Uw privacy

De regels omtrent uw privacy op BeyondGaming worden vastgelegd in onze privacyverklaring. Wij kunnen echter de gegevens van onze gebruikers gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in onze privacyverklaring. In dat geval, zullen wij de gebruikers via e-mail contacteren om hen op de hoogte te brengen van de wijzigingen aan ons reglement en om hen de kans te bieden hun deelname te weigeren.

Uw content

Niets in deze voorwaarden geeft BeyondGaming vzw eigendomsrechten op intellectueel eigendom dat u deelt op BeyondGaming, zoals uw accountinformatie, berichten of andere inhoud die u op het forum plaatst. Anderzijds geeft niets in deze voorwaarden u eigendomsrechten op het intellectuele eigendom van BeyondGaming vzw, zoals ons concept, onze lay-out, onze naam, ons logo, onze forumstructuur, onze foto’s of afbeeldingen, animaties, artikels of teksten, en dergelijke meer. Dit alles is eigendom van BeyondGaming vzw en wordt beschermd door de wetgeving op intellectuele eigendomsrechten.

U blijft u als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u op het forum plaatst. U gaat ermee akkoord niet ten onrechte te impliceren dat de inhoud die u op het forum plaatst, wordt gesponsord of goedgekeurd door BeyondGaming vzw. Deze voorwaarden verplichten BeyondGaming vzw niet om kopieën van de inhoud die u op BeyondGaming plaatst op te slaan, te onderhouden of ter beschikking te stellen, en deze te wijzigen in overeenstemming met deze voorwaarden.

Inhoud die u op het forum plaatst, is van u en u beslist welke toestemming u anderen ervoor geeft. Desalniettemin geeft u, door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, andere gebruikers uitdrukkelijk toestemming om uw inhoud te quoten. Gezien wij mee verantwoordelijk zijn voor de inhoud op dit forum en de goede orde op dit forum, kunnen wij deze inhoud bovendien ook aanpassen om aan de regels en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wanneer content die u op BeyondGaming hebt geplaatst zou worden verwijderd door uzelf of door de forumleiding van BeyondGaming, eindigt de licentie van BeyondGaming vzw wanneer de laatste kopie verdwijnt uit de back-ups, caches en andere systemen van BeyondGaming. Andere licenties die u toepast op inhoud die u indient, zoals bijvoorbeeld Creative Commons-licenties, kunnen doorgaan nadat uw inhoud werd verwijderd. Die licenties kunnen anderen, of de forumleiding van BeyondGaming zelf, het recht geven om uw inhoud opnieuw via BeyondGaming te delen.

Anderen die uw content te zien krijgen die u op BeyondGaming hebt geplaatst, kunnen mogelijks de voorwaarden schenden waaraan u uw inhoud in licentie geeft. U gaat ermee akkoord dat noch de forumleiding van BeyondGaming, noch BeyondGaming vzw aansprakelijk zijn jegens u voor die schendingen of de gevolgen daarvan.

U verklaart er bewust van te zijn dat de inhoud die u op BeyondGaming plaatst, conform dient te zijn met forumregels. Indien uw account op BeyondGaming door uzelf of ons wordt afgesloten, zal de door u geplaatste content niet worden verwijderd. De forumleiding van BeyondGaming zal de gebruikersnaam van uw account anonimiseren zodat de content niet langer naar u herleidbaar is.

Uw verantwoordelijkheid

U stemt ermee in BeyondGaming vzw te vrijwaren van juridische vorderingen van anderen met betrekking tot uw schending van deze voorwaarden of schending van deze voorwaarden door anderen die uw account op het forum gebruiken. Zowel u als BeyondGaming vzw komen overeen om de andere partij zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van juridische vorderingen waarvoor u BeyondGaming vzw mogelijk moet vrijwaren. Als BeyondGaming vzw u niet onmiddellijk op de hoogte stelt van een juridische vordering, hoeft u BeyondGaming vzw niet te vrijwaren voor schade waartegen u zich had kunnen verdedigen of die u met onmiddellijke kennisgeving had kunnen beperken. U stemt ermee in dat BeyondGaming vzw controle heeft over het onderzoek, de verdediging en de afwikkeling van juridische vorderingen waarvoor u BeyondGaming vzw zou moeten vrijwaren, en om mee te werken aan die inspanningen.

Vrijwaring

U accepteert alle risico's van het gebruik van BeyondGaming. Voor zover de wet het toelaat, biedt BeyondGaming vzw de website, het forum, en de Discord server aan zoals het is, zonder enige garantie.

Het forum kan hyperlinks bevatten naar andere websites en/of fora. Daarnaast kan BeyondGaming vzw diensten van anderen in de kijker zetten of aanbevelen. BeyondGaming vzw geeft geen enkele garantie over de diensten die door anderen worden uitgevoerd of over content of prestaties die zij mogelijks leveren. Het gebruik van diensten die door anderen worden beheerd, kan onderhevig zijn aan andere voorwaarden die tussen u en de desbetreffende dienst gelden.

BeyondGaming verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van BeyondGaming ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege BeyondGaming ontvangen heeft, kan u ons dat melden en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.

Crowdfunding

BeyondGaming vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van crowdfunding waarnaar wordt verwezen op BeyondGaming. De raadpleging en het gebruik van dergelijke links is uitsluitend op eigen risico. De informatie waarnaar wordt gelinkt, werd niet door BeyondGaming vzw noch door de forumleiding van BeyondGaming nagekeken op juistheid, veiligheid, wettigheid of volledigheid.

Beperking van aansprakelijkheid

De raadpleging en het gebruik van BeyondGaming gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid en op uw eigen risico. BeyondGaming vzw is geenszins aansprakelijk ten aanzien van de gebruikers en/of anderen voor de door de gebruikers mogelijk geleden schade in de ruimste zin van het woord en van welke aard ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans, letsel, directe, indirecte of gevolgschade of voor eender welke schade veroorzaakt door haar fout, nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van BeyondGaming.

BeyondGaming vzw kan niet garanderen of verklaren dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw gegevens. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van BeyondGaming nauwkeurig of betrouwbaar zijn. Wij kunnen de website, het forum of de Discord server voor onbepaalde tijd offline halen, zonder kennisgeving aan u. De aansprakelijkheid van BeyondGaming vzw, zowel contractueel als buitencontractueel, is beperkt tot € 25.

Feedback

De forumleiding van BeyondGaming stelt uw feedback en suggesties op prijs. Mocht u uw suggestie niet kwijt kunnen één van de feedbacksubfora of -threads, kunt u ook contact met ons opnemen door een mail te sturen naar [email protected].

U gaat ermee akkoord dat het de forumleiding van BeyondGaming vrijstaat om te reageren op feedback en suggesties die u verstrekt, en dat wij u niet hoeven te melden of uw feedback al dan niet werd gebruikt, uw toestemming moet krijgen om de feedback te gebruiken of wij u ervoor hoeven te betalen. U stemt ermee in geen feedback of suggesties in te dienen waarvan u denkt dat deze vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk beschermd zijn.

Klachten

Wegens de hoeveelheid aan berichten voert BeyondGaming vzw geen voorafgaandelijke controle uit op de inhoud die gebruikers op BeyondGaming plaatsen.

Indien u van mening bent dat een bericht dat door een gebruiker op BeyondGaming werd geplaatst ingaat tegen wettelijke bepalingen of indien u meent dat het bericht u schade berokkend, kunt u contact opnemen met onze Legal Counsel via [email protected]. Uw klacht zal enkel behandeld worden indien de volgende informatie in uw bericht werd opgenomen:

 • Het bericht waarop uw klacht betrekking heeft.
 • De reden van uw klacht (schending van een wettelijke bepaling, schending van intellectuele rechten (in dit geval dient u ook het bewijs van eigendom te leveren), etc).
 • Uw argumentatie.
 • Eventuele bewijzen.

U krijgt van onze Legal Counsel binnen de week een bevestiging dat uw klacht in ontvangst werd genomen. De Legal Counsel zal u op de hoogte houden van de stappen die hij verder onderneemt.

Deze klachtenprocedure heeft enkel betrekking op voorschreven zaken en niet op geschillen tussen één of meerdere gebruikers. Als beheerder van BeyondGaming is BeyondGaming vzw neutraal en komt zij daar niet in tussen. Hiertoe zijn enkel de rechtbanken bevoegd.

Beëindiging

U of BeyondGaming vzw kunnen de overeenkomst die in deze voorwaarden omvat, op elk ogenblik beëindigen. Wanneer onze overeenkomst eindigt, eindigt ook uw toestemming om BeyondGaming te gebruiken.

De volgende bepalingen blijven van kracht na het einde van onze overeenkomst: "uw content", "feedback", "uw verantwoordelijkheid", "vrijwaring", "aansprakelijkheidsbeperking", de bepalingen omtrent de privacy en de "algemene voorwaarden".

Geschillen

Op het gebruik van BeyondGaming, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met BeyondGaming vzw die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van BeyondGaming, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Brugge.

Slotbepalingen

Deelbaarheid
Deze voorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal BeyondGaming vzw deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

Wijziging van de voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie van wettelijke evoluties en de evolutie van BeyondGaming. U dient dan ook regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra ze op BeyondGaming worden geplaatst.

Kennisgevingen
U aanvaardt uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen van BeyondGaming aan u geldig kunnen gebeuren via het e-mailadres dat u op BeyondGaming heeft ingevoerd en/of in het geval van algemene kennisgevingen, door kennisgeving via BeyondGaming. Deze kennisgevingen gebeuren in het Nederlands.

Vragen
Voor alle vragen inzake deze algemene voorwaarden kan u steeds een e-mail sturen naar onze Legal Counsel via [email protected].


Opgemaakt door onze Legal Counsel op 05-01-2021, laatste aanpassing op 28-07-2023.
Nederlandse vertaling van XenForo met dank aan het Ziggo Gebruikersforum (Mr. Jinx).

Terug
Bovenaan