Privacybeleid

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring regelt het gebruik van de website en het forum van www.beyondgaming.be (hierna “BeyondGaming” genoemd). BeyondGaming wordt beheerd door BeyondGaming vzw, een Vereniging Zonder Winstoogmerk met zetel te 3440 Zoutleeuw, Ketelstraat 16, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0759.573.940.

We respecteren uw privacy, doen er alles aan om deze te beschermen en houden ons aan de regels die de hierna genoemde wetten en regels stellen. BeyondGaming vzw treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, die zij rechtstreeks van u of onrechtstreeks via derden kan verkrijgen.

Juridisch kader en privacywetgeving

Deze privacyverklaring is onderworpen aan:

 • De Belgische Gegevensbeschermingswet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in relatie tot de verwerking van persoonsgegevens.
 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “GDPR” genoemd).
 • Alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

Doel voor het verzamelen van persoonlijke gegevens en wettelijke basis

In principe verwerkt BeyondGaming vzw geen persoonsgegevens van de gebruikers van BeyondGaming. Wanneer u een account op BeyondGaming aanmaakt, wordt op geen enkel ogenblik om uw naam, voornaam of adres gevraagd. U wordt echter wel verplicht een geldig e-mail adres in te vullen en een gebruikersnaam te kiezen. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om, geheel vrijblijvend, bepaalde gegevens (zoals geboortedatum, geslacht, locatie, contactgegevens, hobby’s, naam en voornaam, etc) aan BeyondGaming vzw te vertrekken door ze in het profiel van uw account in te vullen. Dit kunnen gegevens zijn die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Daarnaast kan BeyondGaming vzw een aantal technische gegevens van haar bezoekers verzamelen zoals: besturingssysteem, IPadres, browser en bezochte pagina’s.

BeyondGaming vzw kan de voormelde gegevens verwerken in overeenstemming met de privacywetgeving en deze privacyverklaring om:

 • Haar doel te bereiken en haar activiteiten en diensten voor haar leden uitoefenen zoals voorzien in haar statuten.
 • Berichten versturen over artikelen, activiteiten, updates, nieuwsbrieven, infobrochures, emails, marketingmateriaal, uitnodigingen voor evenementen, tentoonstellingen, lanceringen, seminars en workshops, etc.
 • De behoeften en voorkeuren van haar leden beter begrijpen om haar diensten hierop aan te passen.
 • Te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens die BeyondGaming vzw kan verwerken zijn onder meer (maar niet beperkt tot): voornaam, achternaam, contactgegevens (inclusief e-mailadres, telefoonnummer, foto, job), betalingsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van donaties.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

BeyondGaming vzw garandeert dat het uw persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden, tenzij:

 • Er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens over te dragen.
 • U er toestemming voor heeft gegeven.
 • BeyondGaming vzw er een gerechtvaardigd belang bij heeft.

BeyondGaming vzw verkoopt geen persoonsgegevens aan derden!

Bewaartermijn

BeyondGaming vzw bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig om haar statutair doel te bereiken.

Uw rechten

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving heeft u als gebruiker van BeyondGaming volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens en de mogelijkheid om er een kopie van te ontvangen.
 • Uw persoonsgegevens te laten corrigeren ingeval er fouten in staan die u zelf niet kunt verbeteren.
 • Uw persoonsgegevens te laten wissen*.
 • Uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een derde partij.
 • Uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken*.

*Dit zal leiden tot de stopzetting en anonimisering van uw account op BeyondGaming.

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, en op voorwaarde dat u uw identiteit bewijst, kan u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag per e-mail naar onze Legal Counsel sturen via [email protected].

Beveiliging

BeyondGaming vzw verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen door middel van technische veiligheidsmaatregelen en een passend veiligheidsbeleid. Overdracht en opslag van persoonsgegevens is nooit zonder risico en bijgevolg kan eventuele schade die u lijdt door het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door derden niet worden verhaald op BeyondGaming vzw noch op de forumleiding van BeyondGaming.

Aansprakelijkheid

BeyondGaming vzw kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van schuld of nalatigheid van BeyondGaming vzw.

Deelbaarheid

Deze privacyverklaring is deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze privacyverklaring als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze privacyverklaring als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal BeyondGaming vzw deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

U gaat ermee akkoord dat alle geschillen tussen u en BeyondGaming vzw met betrekking tot persoonlijke gegevens en privacy kwesties uitsluitend onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot persoonlijke gegevens en privacy problemen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank te Brugge.

Uw akkoord

Voortgezet gebruik van BeyondGaming betekent dat u akkoord gaat met deze privacyverklaring. Als u de privacyverklaring niet accepteert, gebruik BeyondGaming dan niet. Wanneer u zich aanmeldt, vragen we u om uw expliciete aanvaarding van deze privacyverklaring. We kunnen deze privacyverklaring op elk gewenst moment wijzigen. Mogelijk wordt u gevraagd de informatie in deze privacyverklaring opnieuw te bekijken en opnieuw te accepteren als dit in de toekomst verandert.

Cookies

BeyondGaming maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u uw browser deze laten weigeren. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie.

Vragen

Voor alle vragen inzake onze privacyverklaring kan u steeds een e-mail sturen naar onze Legal Counsel via [email protected].


Opgemaakt door onze Legal Counsel op 05-01-2021

CAPTCHA privacybeleid

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Bovenaan